خاطرات دوری

خواستن و داشتن ، در یک کلمه رشد ... این است معنای زندگی

خاطرات دوری

خواستن و داشتن ، در یک کلمه رشد ... این است معنای زندگی

خاطرات دوری

مثل دوری هستم . همون ماهی فراموشکار
گاها که زمان می گذره گاها کارهامون برای خودمون تعجب برانگیزه .. حتی نگاه به احساس هایی که داشتیم عجیب هست و درون خودمون میگیم "واقعا من،.. "و هر بار جای خالی رو با جمله ای متفاوت تکمیل می کنیم ..

طبقه بندی موضوعی
سعی میکنم متناسب با نوع دیدگاهی  که دارم در زمان حال بنویسم
 
می دونم که فاصله گرفتن  زمانی باعث میشه که خاطرات و اتفاقات شگفت آور بشوند.

گارسیامارکز  تو نوشتن خاطرات خیال خودش رو راحت کرده بود و نوشت که خاطرات همانگونه نیستند که اتفاق افتاده اند . ارزش خاطرات به گونه ای است که آنها را به یاد می آوریم .

من دوست دارم بنویسم . جزییات را هم بنویسم . برای زمانی که جزییات را از یاد برده ام ..
همانند کسی که بدون هیچ استتاری احساس عریان دیده شدن را دارد 
کم کم می دانم هیچ گاه خودم را معرفی نخواهم کرد. کم ترین چیزی که  میتواند امیدوارم سازد ...

و از تله ای دیگر نیز خواهم گریخت ، تله ای که عده ای در دام آن افتاده اند و می اندیشند . روزگار گذشته را خوش تر از زمان حال میدانند .در حالی که به راحتی سختی ها و اتفاقات ناگوار وسختی ها و تلخی هایی را که ممکن است بسیار بیشتر  بوده است را از یاد برده اند.

و در نهایت امیدوارم از یاد نبرم  حقیقت و روحی را که در لابلای  کلمات زندانی می نمایم .